Μουσεία & Συλλογές

Μουσεία

Συλλογές

Δωρεές

Οι κυπρολογικές συλλογές του Πολιτιστικού Ιδρύματος έχουν κατά καιρούς εμπλουτιστεί με δωρεές, οι οποίες εμπιστεύτηκαν στο Ίδρυμα με στόχο τη διαφύλαξη και την χρήση για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.